Opłaty notarialne

Do opłat pobieranych przez notariusza należą: podatki, opłaty sądowe i taksa notarialna.

Opłaty notarialne

Za sporządzone czynności notarialne Notariuszowi przysługuje wynagrodzenie (taksa notarialna) określone Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.04.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek od towarów i usług.

Ponadto Notariusz pobiera jako płatnik: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz opłatę sądową za dokonanie wpisów w księdze wieczystej, które to należności przekazuje następnie uprawnionym instytucjom.

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez Notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.

Rozporządzenie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity). ROZPORZĄDZENIE

Wysokość opłat notarialnych

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat związanych z czynnością notarialną prosimy o kontakt z Kancelarią.

tani notariusz z lublina