Zgodnie z ustawą z dnia 14.02.1991r. Prawo o notariacie Notariusz dokonuje następujących czynności:

–       sporządza akty notarialne (w szczególności umowy: sprzedaży, darowizny, zamiany, o dział spadku, zniesienia współwłasności, majątkowe małżeńskie, dożywocia, zrzeczenia się dziedziczenia, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, statuty spółek akcyjnych, ustanowienia odrębnej własności lokalu, ustanowienia hipoteki, ustanowienia służebności, testamenty, pełnomocnictwa),

–       spisuje protokoły (w szczególności: protokoły zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, protokoły   przyjęcia/odrzucenia spadku, stawiennictwa/niestawiennictwa strony czynności),

–       sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,

–       sporządza poświadczenia (własnoręczności podpisu, zgodności kopii/odpisu/wyciągu z oryginałem dokumentu, pozostawania przy życiu lub w określonym miejscu, daty okazania dokumentu),

–       doręcza oświadczenia,

–       sporządza protesty weksli i czeków,

–       przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

–       sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,

–       sporządza na żądanie stron projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,

–       sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.