Czynności notarialne

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.

Czynności notarialne – akty notarialne, umowy, informacje

Zgodnie z ustawą z dnia 14.02.1991r. Prawo o notariacie Notariusz dokonuje następujących czynności:
– sporządza akty notarialne (w szczególności umowy: sprzedaży, darowizny, zamiany, o dział spadku, zniesienia współwłasności, majątkowe małżeńskie, dożywocia, zrzeczenia się dziedziczenia, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, statuty spółek akcyjnych, ustanowienia odrębnej własności lokalu, ustanowienia hipoteki, ustanowienia służebności, testamenty, pełnomocnictwa),
– spisuje protokoły (w szczególności: protokoły zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, protokoły przyjęcia/odrzucenia spadku, stawiennictwa/niestawiennictwa strony czynności),
– sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
– sporządza poświadczenia (własnoręczności podpisu, zgodności kopii/odpisu/wyciągu z oryginałem dokumentu, pozostawania przy życiu lub w określonym miejscu, daty okazania dokumentu),
– doręcza oświadczenia,
– sporządza protesty weksli i czeków,
– przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
– sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
– sporządza na żądanie stron projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
– sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

tani notariusz z lublina

Informacje notarialne

Kancelaria przeprowadza czynności i przygotowuje wskazane akty notarialne zgodnie z wolą Klienta oraz wszelkimi wymogami polskiego prawa. W przypadku wątpliwości i pytań udziela darmowych informacji prawnych dotyczących czynności notarialnych. Wyjaśni Państwu procedury postępowania, pomoże skompletować wymagane dokumenty, doradzi w kwestii najlepszych rozwiązań prawnych, przedstawi koszt obsługi notarialnej. Taką informację można uzyskać zarówno osobiście, jak i w prostszych sprawach telefonicznie czy poprzez e-mail. Zapraszamy do kontaktu.