Full 2
Kancelaria czynna jest
od pon.– pt. w godź. 8.00 – 16.00
Full 2
Notariusz dokonuje
czynności notarialnych
Full 2
Zobacz jak kształtują się
opłaty notarialne
previous arrow
next arrow

Notariusz Lublin

Kancelaria Notarialna Notariusz Grażyna Lewicka Irmina Lewicka-Skiba Notariusze s.c.

Kancelaria notarialna w Lublinie zajmuje się świadczeniem usług z zakresu sporządzania aktów notarialnych, umów sprzedaży i darowizny, umów przenoszących własność, umów działu spadku i wielu innych dokumentów notarialnych sporządzanych zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku „Prawo o notariacie” oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

Kancelaria notarialna Lublin realizuje czynności notarialne wchodzące w zakres prawa:

 • spadkowego – notariusz w Lublinie sporządza m.in. testamenty, spisuje akt przyjęcia lub odrzucenia spadku, protokół dziedziczenia, otwarcie i ogłoszenie testamentu itd.
 • gospodarczego – w ramach tego działu kancelaria notarialna sporządza umowy sprzedaży, umowy pożyczki, akty poddania się egzekucji zawierane pomiędzy podmiotami gospodarczymi
 • handlowego – w tym zakresie prawa notariusz sporządza umowy i protokoły spółek, akty ustanowienia fundacji, regulując status przedsiębiorstw i konsumentów oraz obroty gospodarcze pomiędzy nimi
 • rodzinnego i opiekuńczego – w ramach tego zakresu prawa notariusz w Lublinie sporządza umowy majątkowe lub umowy podziału majątku, regulujące sytuację majątkową pomiędzy małżeństwem lub pomiędzy rodzicami a dziećmi oraz krewnymi.
 • wekslowego – w ramach usługi kancelaria notarialna w Lublinie sporządza protesty weksli, poświadcza podpisy na wekslach i deklaracjach wekslowych
 • cywilnego – notariusz udziela pomocy w interpretacji przepisów prawnych z zakresu osób, mienia, zawieranych umów i związanych z nimi warunkami oraz terminami.

Czynności notarialne

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku „Prawo o notariacie” – czynności notarialne to działania podejmowane przez strony w celu nadania mocy aktu prawnego. Notariusz będący jednym z zawodów zaufania publicznego posiada moc prawną do wykonywania czynności notarialnych. Notariusz w Lublinie odpowiedzialny jest za interesy klientów i czuwa nad tym, aby podejmowane działania były zgodne z prawem i nie naruszały praw innych ludzi.

Do czynności notarialnych świadczonych przez Kancelarię notarialną w Lublinie należy:

 1. sporządzanie aktów notarialnych (umów sprzedaży, darowizny, zmiany dotyczące prawa do lokalu itp.)
 2. sporządzanie testamentów
 3. sporządzanie umów zrzeczenia się dziedziczenia lub poświadczenia dziedziczenia
 4. sporządzanie umów zbycia spadku i działu spadku
 5. spisywanie protokołów
 6. sporządzanie protestów weksli i czeków
 7. sporządzanie ugód, porozumień i innych dokumentów
 8. sporządzanie na żądanie stron: projektów aktów oświadczeń, umów
 9. sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów
 10. przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów
 11. składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z podstawowymi dokumentami
 12. sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów

Wykonywanie czynności notarialnych zazwyczaj ma miejsce w kancelarii notarialnej, jednak w wyjątkowych sytuacjach prawo dopuszcza wykonanie czynności notarialnych poza siedzibą kancelarii notarialnej np. w miejscu zamieszkania klienta, który np. z powodu złego stanu zdrowia nie jest w stanie samodzielnie się przemieszczać.

Notariusz w Lublinie – zawód zaufania publicznego 

Wykonując zawód zaufania publicznego notariusz podczas pełnienia czynności notarialnych zobowiązany jest do przestrzegania rygorystycznych zasad etyki zawodowej. W tym zawód notariusza wymaga zachowania tajemnicy zawodowej. Oznacza to, że notariusz zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących sprawy, które pozyskał podczas pełnienia czynności notarialnych. Do informacji objętych tajemnicą zawodową zalicza się m.in. historię rodziny, dane osobowe, wrażliwe dane spółek. Tajemnica zawodowa przestaje obowiązywać wówczas, gdy notariusz składa przed sądem zeznania w charakterze świadka.

Notariusz Lublin – zadania notariusza

Głównym zadaniem notariusza jest przeprowadzanie czynności notarialnych, w efekcie których wydany zostanie prawnie wiążący akt notarialny, mający charakter dokumentu urzędowego i poświadczający oświadczenie woli obu stron.

kancelarii notarialnej w Lublinie klienci informowani są przez notariusza o każdej podejmowanej czynności prawnej oraz jej prawnych następstwach. Przed podjęciem jakichkolwiek działań notariusz w Lublinie udziela klientom niezbędnych informacji, porad oraz wskazówek dotyczących sprawy.

Akt notarialny Lublin – o czym należy pamiętać?

Przed wizytą w celu skonstruowania projektu aktu notarialnego należy przygotować wszelkie niezbędne dokumenty w zależności od czynności notarialnej. W przypadku podjęcia działań związanych z zakresem prawa dotyczącego nieruchomości niezbędne będzie przygotowanie numeru księgi wieczystej oraz szereg innych dokumentów dotyczących zainteresowanych stron oraz sprawy, której działania dotyczą. Szczegółowe informacje dotyczące niezbędnej dokumentacji w zależności od podejmowanych działań znajdą Państwo na stronie kancelarii notarialnej w Lublinie.

Ważne informacje dotyczące nieruchomości można znaleźć w elektronicznej księdze wieczystej prowadzonej w systemie teleinformatycznym EKW. Księgi wieczyste to rejestr urzędowy prowadzony przez sądy rejonowe. Każdy, kto zna numer księgi wieczystej może nieodpłatne przeglądać ją dzięki systemowi EKW na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do).

Notariusz Grażyna Lewicka oraz Notariusz Irmina Lewicka-Skiba prowadzą kancelarię notarialną w Lublinie przy ul. Jasnej 8 (I piętro). Kancelaria notarialna, w godzinach urzędowania: poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00, obsługuje osoby prywatne, firmy a także instytucje, które chcą skorzystać z usług notariusza. Notariusze wykonują pełen zakres czynności notarialnych, określonych ustawą Prawo o notariacie i innymi obowiązującymi przepisami prawnymi. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość dokonania czynności również w godzinach późniejszych lub w dni wolne od pracy.
Czynności notarialne dokonywane są w siedzibie Kancelarii, jednak w uzasadnionych przypadkach, podyktowanych szczególnymi okolicznościami, istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej w innym miejscu (w domu, szpitalu, miejscu zgromadzenia wspólników spółek, członków spółdzielni jak również wspólnot mieszkaniowych).

Masz pytania?

Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy w przypadku pytań odnośnie wymaganych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia konkretnej czynności notarialnej i sporządzenia aktów oraz wysokości opłat notarialnych.

Bezpieczeństwo prawne

Notariusze udzielają bezpłatnych porad związanych z dokonywanymi czynnościami. Usługi notarialne świadczone są w ramach obowiązujących przepisów prawa, przy zachowaniu zasad etyki zawodowej, zapewniając stronom bezpieczeństwo obrotu prawnego oraz rzetelną obsługę notarialną.

tani notariusz z lublina

Czynności notarialne

Notariusz dokonuje szeregu czynności notarialnych min. sporządza akty notarialne, akty poświadczenia dziedziczenia, protesty weksli i czeków oraz spisuje protokoły.

akt notarialny - notariusz lublin lewicka

Sprzedaż nieruchomości

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, nieruchomości gruntowej.

Darowizna nieruchomości

Darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, nieruchomości gruntowej.

Akt poświadczenia dziedziczenia

Oświadczenie o przyjęciu/odrzuceniu spadku.

Umowa majątkowa małżeńska

Umowa przedmałżeńska, po zawarciu małżeństwa.

Spółki

Umowy spółki handlowej, spółki cywilnej, aporty.

Pełnomocnictwa

Pełnomocnictwa ogólne, szczególne, rodzajowe oraz procesowe.

Poświadczenia

Własnoręczność podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawanie osoby przy życiu.

Testament

Testament sporządzony przez notariusza w formie aktu notarialnego.

Opłaty notarialne

Do opłat pobieranych przez notariusza należą:

podatki - kancelaria notarialna Grażyna Lewicka Lublin

Podatki

Podatek od czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez notariusza w formie aktu notarialnego

opłaty sądowe - kancelaria notarialna Grażyna Lewicka Lublin

Opłaty sądowe

Założenie księgi wieczystej dla nieruchomości, wpis przy ustanowieniu hipoteki.

taksa notarialna - kancelaria notarialna Grażyna Lewicka Lublin

Taksa notarialna

Za sporządzone czynności notarialne Notariuszowi przysługuje wynagrodzenie (taksa notarialna).